Home

Volkstuinvereniging West-Beverkoog

Onzevereniging isopgericht inhet jaar1972 en in 2012 hebben wij ons40 jarig bestaan gevierd.  

Uvindt onsmooie complexin SintPancras aanhet Janspad 1,direct grenzendaan de Kinderboerderij JongLeven. HetJanspad iseen zijweggetjevan deDestreelaan.

Het Janspad is genoemd naar de stichters van zowel de kinderboerderij Jong leven als onze vereniging West Beverkoog: de heren Jan van Horick en Jan Rood.

                              

Was het in 1972 nog echt pionieren, 40 jaar later is het complex uitgegroeid tot een volkstuinvereniging waar het voor iedereen die van tuinieren houdt en/of de buitenlucht en de natuur aangenaam vertoeven is.

Onzevereniging heeftals deviesVan enVoor deLeden. Iedereenkan tuinennaar eigeninzicht ende regelszijn tothet minimumbeperkt. Deeen tuintop detraditionele manier(groenten enz.),de anderdoet heelveel metvaste plantenen eenjarigebloemen, dederde combineerthet eenen anderen enanderen doenhet ophun eigenunieke manier.Het eindresultaatis dathet complexin deloop vande 40 jarenis uitgegroeidtot eenecht paradijswaar ookheel veelvogels, vlindersen bijen(onze huisimkerHendrik) enandere diersoortengraag verblijven.

Kijktu verderop onzesite endaar vindtu bijvoorbeeldhoe uzich kuntopgeven alsaspirant-lidvan onzevereniging, wantaf entoe komter uiteraardeen tuinvrij. Ukunt ookaltijd eenkijkje komennemen opons complex.In hetvoorjaar ende zomeris hettoegangshek van14:00 tot en met 16.00 uur open

Heeft uopmerkingen ofandere tips/suggestiesdenk danaan onsgasten boek.


 

De voorzitter